Voorwaarden

Hieronder zijn de algemene en betalingsvoorwaarden van Prima Voeding terug te vinden:

 

Algemeen

1.    In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
·         Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die
volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de
titel diëtist te voeren.
·         Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of
dieetadvisering de diëtist consulteert.
·         Dieet: voeding op medische indicatie.
·         Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
·         Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van
een medische indicatie.
2.    De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist
afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
3.    Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder
starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
4.    De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
5.    Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft
doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft   besteed aan
patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect
patiëntgebonden tijd).
6.    De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste
consult.
7.    Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij
zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3
behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze
rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de patiënt een deel of de gehele rekening vergoedt.
8.    Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de
zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
9.    Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
11. De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/ verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt dit niet te doen.
12. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
13. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist.
14. De artikelen 4 tot en met 13 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor
voedingsadvisering.
 
 
Betalingsvoorwaarden
1.    De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2.    Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
3.    Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
4.    Kosten voor workshops, pakketten, strippenkaarten en onlinebegeleiding dienen vooraf aan de begeleiding voldaan te worden. De begeleiding kan anders niet starten.
5.    Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
6.    Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.
7.    Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij de diëtist.